Kanjertraining

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat op onze school vinden wij belangrijk. Een goed, positief klimaat helpt de kinderen zich optimaal te kunnen ontplooien en prettig te kunnen functioneren in de groep. Dit zijn basisvoorwaarden voor kinderen.
Op KC De Bosrand streven we een klimaat na, dat geborgenheid en rust uitstraalt en daarnaast uitdaging biedt om goed te leren. We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en op een prettige manier in de groep kunnen functioneren.

Om een prettig klimaat te realiseren bieden we de kinderen veiligheid en duidelijkheid. Dat doen we met onze drie basisregels:

Naast de basisregels geven we de kinderen ook vertrouwen; ze mogen dingen uitproberen, ze mogen fouten maken en leerlingen dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Daarnaast stimuleren we ze vertrouwen te hebben in anderen o.a. door ze elkaar te laten helpen, te laten luisteren naar elkaar en samen te laten werken.

Kanjertraining

Een veilige leeromgeving is belangrijk om te kunnen leren. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor een veilige leeromgeving. Als kinderen op een sociale en goede manier met elkaar om gaan draagt dit bij tot een veilige leeromgeving. Sociaal gedrag kan al van jongs af aan geleerd en geoefend worden.

Dit doen wij systematisch op onze school met behulp van de Kanjertraining. Wij hebben er daarom voor gekozen om het hele team op te leiden tot Kanjertrainer. Dit betekent dat in alle groepen de lessen door de eigen leerkracht verzorgd worden. De kanjertraining bestaat uit vier verschillende lessenseries die samen de doorgaande lijn binnen de school vormen.
Door de Kanjertraining leren de kinderen positief over zichzelf en de ander te denken en op een sociaal vaardige manier met elkaar om te gaan. Dit heeft tot resultaat dat het kind minder last heeft van sociale stress. In de groepen wordt tijdens de Kanjerlessen ook gesproken over pesten en gepest worden. Ook op langere termijn zijn de effecten merkbaar.

Door middel van de Kanjertraining voelen de kinderen zich veilig, zijn betrokken op elkaar, leren onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar.

De uitgangspunten van de Kanjertraining die iedere les naar voren komen:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Enkele onderwerpen die in de lessen aan de orde komen zijn:

 • Jezelf voorstellen
 • Complimenten geven en ontvangen 
 • Met gevoelens omgaan 
 • Ja en nee durven zeggen 
 • Je mening geven 
 • Vertrouwen 
 • Samenwerken 
 • Vriendschappen 
 • De kunst van het vragen stellen

De resultaten van de kanjertraining zijn:

 • Een doorlopende leerlijn voor sociale vaardigheden 
 • Inzicht in sociaal-emotionele ontwikkeling op leerling en groepsniveau 
 • Het pestgedrag neemt af 
 • De veiligheid en het welbevinden van de leerlingen neemt toe 
 • De versterking van weerbaarheid en positief zelfbeeld
 • Een positieve uitwerking op de concentratie en leerprestaties 
 • Vergroting van de betrokkenheid van de ouders 
 • Zorgt voor duidelijke richtlijnen voor schoolbeleid t.a.v. sociaal geweld en crimineel gedrag

We vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen.

Het pedagogisch klimaat binnen onze school beperkt zich dan ook niet alleen tot de relatie leerkracht – leerling. Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als leerkrachten met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen, het schoolgebouw en de schoolomgeving.

Pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de voorwaardelijke sfeer en is af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de leerkrachten.

Plezier, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn de graadmeters.

Kanvas

Vanaf schooljaar 2014-2015 gebruiken wij ook het leerlingvolgsysteem die bij de Kanjertraining behoort: Kanvas. Met dit programma krijgen wij onze kinderen en het klimaat goed in beeld en kunnen wij gericht steun bieden waar nodig is.

Gecertificeerde kanjerschool

KC De Bosrand is sinds 25 november 2014 een gecertificeerde Kanjerschool. De leerkrachten hebben een aantal jaren scholing gehad om dit te bereiken. De opleiding is gedaan bij de IJsselgroep.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT