Wie zijn wij?

De Bosrand is een kleine locatie. Op onze school zitten rond de 50 leerlingen. De school wordt voornamelijk bezocht door kinderen uit en rondom de dorpen Kerkenveld en Alteveer.
De Bosrand is een locatie waar goed onderwijs wordt gegeven, peuters fijn kunnen spelen, het onderwijs ontdekken, identiteit hoog in het vaandel staat en die meegaat met de tijd. Kinderen gaan er met plezier naar school en kunnen zich ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Sfeer, rust en tijd nemen voor elkaar zijn zaken die worden ervaren zodra je de school binnenstapt… 

Onze identiteit

De Bosrand is een openbare basisschool. Voor ons betekent openbaar onderwijs dat we toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt. Openbaar onderwijs is voor ons waarde(n)vol onderwijs!

Visie

Iedere leerling van onze school ontwikkelt zich tot een sociale, zelfstandige, nieuwsgierige en kritisch denkende volwassene. Ons motto is:
‘Optimaal ontwikkelen in geborgenheid’

Dit willen we bereiken door de leerlingen voortdurend uit te dagen om individuele kwaliteiten en talenten te benutten, verder te ontplooien en hen te stimuleren hun eigen grenzen te verleggen. De kernwaarden zijn:
welbevinden, eigenwaarde en leerhouding.

Welbevinden
Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen zich thuis kunnen voelen op school. Wij creëren een warme, geborgen leeromgeving door het geven van persoonlijke aandacht en oog te hebben voor individuele verschillen. Door middel van de Kanjertraining leren we de kinderen emoties en gedrag te herkennen bij zichzelf en bij de ander. Wij leren ze hier respectvol mee om te gaan.

Eigenwaarde
Jezelf kunnen en mogen zijn, vinden we belangrijk op onze school. Voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling vinden wij het van groot belang dat een kind over voldoende eigenwaarde beschikt. Het kind denkt positief over zichzelf, heeft geloof in eigen kunnen en voelt zich gerespecteerd en gewaardeerd. Door onze leerlingen ruimte te bieden om te oefenen en te leren dat je fouten mag maken, krijgen de kinderen zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen moet van jongs af aan ontwikkeld worden. Wij zien dit als een gezamenlijke opdracht voor ouders en school.

Leerhouding
Om op te groeien tot zelfstandige, nieuwsgierige en kritisch denkende volwassenen vinden wij het belangrijk dat kinderen een positieve leerhouding ontwikkelen. Op De Bosrand ontwikkelen we deze leerhouding door kinderen te motiveren om actief een bijdrage te willen leveren aan hun eigen leerproces. Zo gaan ze zich medeverantwoordelijk voelen.
Door het voeren van kindgesprekken, het zichtbaar maken van leerlijnen en het gezamenlijk opstellen van doelen, dagen we kinderen uit zichzelf verder te ontwikkelen. Hiermee willen we bereiken dat kinderen ervaren dat ze doen wat ze kunnen. Verder leren ze dat proces en resultaat van hen zijn, door eigen talent en inspanning tot stand gebracht.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT